Algemene Voorwaarden 

Download in PDF-formaat.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Raamdecoratie.com: Raamdecoratie.com BV, gevestigd te Enter en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 63187612.
 2. Klant: natuurlijke of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Raamdecoratie.com en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 3. Consument: de Klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst aangaat met Raamdecoratie.com en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 4. Dag: kalenderdag.
 5. Dienst(en): de dienst(en) die Raamdecoratie.com levert, zoals de Nameetservice en de Montageservice.
 6. Nameetservice: de dienst die Raamdecoratie.com levert, waarbij Raamdecoratie.com de definitieve maten opneemt voor een bij Raamdecoratie.com te bestellen product.
 7. Montageservice: de dienst die Raamdecoratie.com levert, waarbij Raamdecoratie.com ervoor zorgt dat het bestelde product wordt gemonteerd en geïnstalleerd.
 8. Website: de website van Raamdecoratie.com, te raadplegen via www.raamdecoratie.com.
 9. Werkbon: Het formulier dat na ondertekening dient als bewijs van oplevering.
 10. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Raamdecoratie.com en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle online aanbiedingen, op afstand gesloten Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen van Raamdecoratie.com, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding, bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Raamdecoratie.com slechts bindend, indien en voor zover deze door Raamdecoratie.com uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

  

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Raamdecoratie.com kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Kennelijke vergissingen of kennelijke programmeer- of typefouten in het aanbod, prijzen of overige informatie binden Raamdecoratie.com niet.
 3. Raamdecoratie.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, tenzij op de Website anders vermeld. Dit betreft in het bijzonder:
  1. de prijs is inclusief belastingen;
  2. de eventuele kosten van aflevering worden voor het sluiten van de Overeenkomst duidelijk vermeld en worden in het bestelproces apart weergegeven;
  3. de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  5. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
  6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; 
  7. indien de Overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de Consument te raadplegen is;
  8. de wijze waarop de Consument voor het sluiten van de Overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de Overeenkomst tot stand komt;
  9. de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst kan worden gesloten; en
  10. de minimale duur van de Overeenkomst op afstand in geval van een Overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of Diensten.

  

Artikel 4 - De totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Als de Overeenkomst ziet op volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (ook wel maatwerk genoemd) tot maatwerk betreft, kunnen de doorgegeven specificaties na aanvaarding niet meer worden gewijzigd.
 3. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Raamdecoratie.com onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.
 4. Raamdecoratie.com kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Raamdecoratie.com op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 5 – Herroepingsrecht 

 1. De artikelen betreffende herroeping, namelijk artikel 5 tot en met 9, zijn slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 2. De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 Dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Zakelijke klanten komt geen herroepingsrecht toe. Raamdecoratie.com mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 3. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 4. Bij Diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
  1. de Consument kan een Dienstenovereenkomst en een Overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 Dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten;
  2. de bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst, tenzij de Overeenkomst mede ziet op de levering van producten. In het laatste geval wordt aangesloten bij lid 2.
 5. Verlengde bedenktijd voor producten, Diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
  1. indien Raamdecoratie.com de Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd;
  2. indien Raamdecoratie.com de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 Dagen na de dag waarop de Consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 6 - Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. Onder verdergaan dan toegestaan in lid 1 valt in ieder geval:
 3. -       Het product monteren;

  -       De verpakking weggooien;

  -       Het product ernstig beschadigen of aanpassen.

 4. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Raamdecoratie.com hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 7 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan

 1. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Raamdecoratie.com. 
 2. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Raamdecoratie.com. Dit hoeft niet als Raamdecoratie.com heeft aangeboden het product zelf op te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De producten kunnen direct worden teruggezonden aan de leverancier van de producten. Het retouradres wordt daarom per product bij de levering aan u verstrekt.
 4. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Raamdecoratie.com verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 6. Raamdecoratie.com draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, indien de Consument gebruik maakt van de door Raamdecoratie.com aangeboden retourprocedure. Indien de Consument geen gebruik maakt van de door Raamdecoratie aangeboden retourprocedure, dient de Consument zelf de kosten voor retourzending te dragen.
 7. Indien de Consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht verrichting van de Dienst die aanvangt tijdens de bedenktijd, is de Consument een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Raamdecoratie.com is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 8. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 8 - Verplichtingen van Raamdecoratie.com bij herroeping

 1. Als Raamdecoratie.com de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Raamdecoratie.com vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door Raamdecoratie.com in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 Dagen volgend op de Dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij Raamdecoratie.com aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
 3. Raamdecoratie.com betaalt de Consument kosteloos terug met hetzelfde betaalmiddel als de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode.
 4. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Raamdecoratie.com de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn:

 1. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (ook wel maatwerk genoemd).
 2. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie van producten

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 2. Raamdecoratie.com staat ervoor in dat de producten en/of Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 3. Een door Raamdecoratie.com, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Raamdecoratie.com jegens Raamdecoratie.com kan doen gelden op grond van de wet en/of de Overeenkomst.
 4. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de Consument binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Raamdecoratie.com daarvan in kennis te stellen.
 5. Indien Raamdecoratie.com de klacht gegrond acht, worden de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed.

  

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. Raamdecoratie.com zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van Diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Raamdecoratie.com kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal Raamdecoratie.com geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 Dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Raamdecoratie.com het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 Dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Raamdecoratie.com zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. De Consument is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
 6. Indien levering van een bestelde Dienst onmogelijk blijkt te zijn, is de Consument gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 7. Raamdecoratie.com is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst.

 

Artikel 12 – Meet- en montageservice

 1. De meet- en montageservice is beschikbaar in heel Nederland. Meten en monteren buiten Nederland is enkel in sommige gevallen en na overleg mogelijk.
 2. Indien Klant gebruik maakt van de meetservice, is Klant daarmee niet gebonden aan het afnemen van het product waarvoor de meting is gedaan.
 3. Indien Klant de producten na uitvoering van de meetservice wenst af te nemen, zal Raamdecoratie.com de opgemeten maten zelf verwerken in de bestelling.
 4. Om gebruik te kunnen maken van de montageservice, dient eenmalig ‘voorrijkosten’ in het winkelmandje te worden geplaatst en te worden betaald. Daarnaast moet voor elk te monteren product ‘montageservice’ aan het winkelmandje worden toegevoegd en worden betaald.
 5. Van de montageservice kan enkel gebruik worden gemaakt, als voorafgaand aan het bestellen gebruik is gemaakt van de meetservice en de montage hoogtematen niet hoger uitkomen dan 350cm.
 6. Raamdecoratie.com vangt pas aan met de montageservice, nadat alle oude raamdecoratie door Klant is verwijderd en de plaats waar de raamdecoratie dient te komen door Klant geheel obstakel-vrij is gemaakt.
 7. Het wijzigen of annuleren van een afspraak kan kosteloos tot 48 uur voor aanvang van de afspraak.

 

Artikel 13 – Oplevering

 1. Voor oplevering van de Dienst is artikel 7:758 BW van overeenkomstige toepassing.
 2. De Dienst geldt in ieder geval als opgeleverd wanneer Raamdecoratie.com heeft medegedeeld dat de Dienst gereed is voor oplevering en de Klant de Dienst heeft aanvaard.
 3. Aanvaarding vindt plaats door ondertekening van de Werkbon (bijlage 1 bij de Algemene Voorwaarden). Een door de Klant geconstateerde tekortkoming die door Raamdecoratie.com niet wordt erkend, wordt in de Werkbon als zodanig vermeld. 
 4. Indien Raamdecoratie.com heeft medegedeeld dat de Dienst voor oplevering gereed is en de Klant niet binnen 7 Dagen daarna laat weten of hij de afronding van de Dienst al dan niet aanvaardt, geldt de Dienst als opgeleverd.
 5. Indien de Klant de afronding van de Dienst afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn.
 6. Indien de Klant het gemonteerde of de opgenomen maten in gebruik neemt, geldt de Dienst als opgeleverd.
 7. Na oplevering is de Dienst voor risico van de Klant en dienen alle verschuldigde bedragen te worden voldaan. Diensten of werkzaamheden die na oplevering worden verzocht of uitgevoerd, gelden als meerwerk waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.

 

Artikel 14 – Verplichtingen van de Klant

 1. Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Raamdecoratie.com aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Raamdecoratie.com worden verstrekt.
 2. Klant zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en/of de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht. Klant zorgt daarbij dat Raamdecoratie.com kosteloos gebruik kan maken van een geschikte bergruimte, eventueel benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting en van parkeergelegenheid.
 3. Klant zorgt ervoor dat Raamdecoratie.com kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen.
 4. Indien enige kosten uit het gebruik van de in lid 2 benoemde benodigdheden voortvloeien, worden deze doorberekend aan de Klant.
 5. Klant draagt zorg voor schone, veilige en gezonde werkomstandigheden en is verplicht Raamdecoratie.com en diens medewerkers tijdig te waarschuwen voor gevaarlijke situaties.
 6. Klant is verantwoordelijk voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden of Diensten verhinderen of belemmeren.

 

Artikel 15 - Betaling

 1. Klant dient betalingen volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Raamdecoratie.com is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 Dagen na bezorging van het product of in geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een Dienst, binnen 14 Dagen na afgifte van de deze Overeenkomst betreffende bescheiden.
 2. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Raamdecoratie.com te melden.
 3. In geval van wanbetaling heeft Raamdecoratie.com behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen, nadat hij door de Raamdecoratie.com is gewezen op de te late betaling en een termijn van 14 Dagen is gegund om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen. De kosten bestaan uit de wettelijke rente en de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten. Deze incassokosten zijn ter hoogte van de wettelijke Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten.
 4. Zolang de Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde producten eigendom van Raamdecoratie.com
 5. Wanneer je kiest voor betalen via AfterPay / Riverty ga je akkoord met de betalingsvoorwaarden van AfterPay / Riverty.
 6. Klant erkent en stemt ermee in dat slechts één kortingscode per bestelling kan worden gebruikt. Het is niet toegestaan om meerdere kortingscodes te combineren bij een enkele bestelling.

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De Klant kan een klacht indienen over producten of service, per telefoon, e-mail of per post.
 2. Bij Raamdecoratie.com ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Raamdecoratie.com binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De Consument kan ook een klacht of een geschil indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform.

 

Artikel 17 - Registratie

 1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
 2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 3. Klant dient zijn inloggegevens strikt geheim te houden. Raamdecoratie.com is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
 4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Raamdecoratie.com daarvan in kennis te stellen, zodat Raamdecoratie.com gepaste maatregelen kan nemen.

 

Artikel 18 – Aansprakelijkheid 

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 2. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Raamdecoratie.com of in geval van schade door dood of lichamelijk letsel.
 3. De totale aansprakelijkheid van Raamdecoratie.com jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst door Klant betaalde prijs (inclusief btw).
 4. Iedere aansprakelijkheid van Raamdecoratie.com voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
 5. De aansprakelijkheid van Raamdecoratie.com wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Raamdecoratie.com direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Raamdecoratie.com ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Raamdecoratie.com in staat is adequaat te reageren.
 6. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Raamdecoratie.com door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Raamdecoratie.com kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 19 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang Klant geen volledige betaling voor het overeengekomen bedrag heeft verricht, blijft het geleverde eigendom van Raamdecoratie.com

 

Artikel 20 - Intellectuele eigendom.

 1. De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Raamdecoratie.com, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

Artikel 21 - Persoonsgegevens.

 1. Raamdecoratie.com zal de gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Raamdecoratie.com neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
 2. De site van Raamdecoratie.com kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Raamdecoratie.com geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Raamdecoratie.com passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Raamdecoratie.com daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

Artikel 22 - Slotbepalingen

 1. Op alle aanbiedingen van Raamdecoratie.com, haar Overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Deze rechtskeuze laat de bescherming die de Consument op grond van het dwingende recht van zijn woonplaats geniet, onverlet.
 2. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 3. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en Whatsapp verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

Contactgegevens

Raamdecoratie.com B.V.

Vestigings- & bezoekadres:

De Bleek 9

7468 DK Enter 

Telefoonnummer: 0547 - 85 18 23 

E-mailadres: klantenservice@raamdecoratie.com

KvK-nummer: 63187612

Btw-identificatienummer: NL855129013B01